D同学非常独立,脑洞很大,读书很多,聪明,定向越野队成员,爸爸在阿拉伯工作,妈妈是徐州老师,竞赛江苏省化学二等奖;两届拉丁舞全国二等奖。因为爸爸的原因,所以梦想的学校是纽约大学阿布扎比,其次是常青藤学校。高分高录。


录取院校Offer:

纽大阿布扎比

                                                (纽大阿布扎比)